නිහාල් ශ්‍රී ලංකාවේ සිය ජීව විද්‍යාත්මක පවුල සොයා යයි 🇱🇰

සෙමී මට ලියයි,
මම ලියන්නේ මගේ සහෝදර නිහාල් වෙනුවෙන් 12/10/1990 දින කිරිලා මාතෘ රෝහලේ උපත.
මගේ සීයා 1964 දී උපත ලැබූ ජෝන් විජය කුමාරි ලෙස හැදින්විය.

නිහාල්ගේ පවුල සොයා ගැනීමට බෙදා හදා ගන්නා ලෙස මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ඔබට ස්තුතියි


Rispondi