නිහාල් ශ්‍රී ලංකාවේ සිය ජීව විද්‍යාත්මක පවුල සොයා යයි 🇱🇰

සෙමී මට ලියයි,
මම ලියන්නේ මගේ සහෝදර නිහාල් වෙනුවෙන් 12/10/1990 දින කිරිලා මාතෘ රෝහලේ උපත.
මගේ සීයා 1964 දී උපත ලැබූ ජෝන් විජය කුමාරි ලෙස හැදින්විය.

නිහාල්ගේ පවුල සොයා ගැනීමට බෙදා හදා ගන්නා ලෙස මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ඔබට ස්තුතියි


Lorenzo cerca i genitori biologici💕

Lorenzo mi scrive, cerco i miei genitori biologici, sono nato il 26/12/1993 a Pescara ed ero in casa famiglia a Pineto(Te) e con me c’era mia sorella Manuela di 9 anni più grande, conosco il cognome di uno dei genitori: Di Berardino. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare i miei genitori biologici.

Grazie


Talita busca padres biológicos

Talita escribe, estoy buscando a mis padres biológicos, nací el 30/03/1990 en Carapicuiba San Paolo Brasil y fui adoptado en (años por una familia siciliana. Les pido que compartan lo más posible mi llamamiento para que Puedo encontrar a mis padres biológicos.

Gracias


Giovanni cerca la madre biologica 💕

Giovanni scrive, cerco mia madre biologica, sono nato a Ragusa all’ Ospedale Maria Paternò Arezzo nel Settembre del 1974.Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare mia madre biologica.

Grazie


Cele cerca sua sorella

Cele scrive, cerco mia sorella, alla nascita si chiamava Morena M. nata a Trescore Balneario (Bergamo) e vissuta un anno a Gorlago (Bergamo )il 07/02/1993, ed è stata adottata a due anni, la sua famiglia era composta da Mamma Paola, Papà Marco, fratello Luca e sorella Celeste. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare mia sorella.

Grazie


Stefano cerca i genitori biologici

Maria Angela scrive per conto di Stefano che cerca i genitori biologici, sono nata a Milano all’ Ospedale Buzzi il 27/12/1998,nato con un parto cesareo d’urgenza. non sono stato riconosciuto alla nascita e sono subito stato dato in adozione. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare i miei genitori biologici.

Grazie


Elèna Victoria adottata in Italia 🇮🇹 ha ritrovato tutta la sua famiglia biologica in Romania 🇷🇴

Caso risolto Italia-Romania💖

Auguri da tutti noi❣❣❣❣❣❣❣❣❣💖

Elena Victorita își caută mama biologică

Elena Victorita scrie, Îmi caut mama biologică, se numește Cobzaru Elena și ar trăi în București născută pe 9 august 1960 și se numea Costache. Numele meu era Elena Victorita Costache și m-am născut la 27 februarie 1988 la Târgoviște (Dimbovița). Am un frate pe nume Costache Florin născut la 10 martie 1983. Mama are un nou partener cu alți doi copii care sunt Cobzaru Nutu Gigel născut la 19 martie 1989 și Cobzaru Ana Maria născut la 21 februarie 19992. Vă rog să împărtășiți pe cât posibil pledoaria mea de a-mi găsi mama biologică.

Mulțumesc


Sunita cerca sua sorella Tina nata in Romania 🇷🇴

Sunita mi scrive,
cerco mia sorella Tina adottata in Italia 🇮🇹, è nata a Brasov (România) il 28/08/2002.
Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovarla.
Grazie


Giuseppina cerca suo figlio

Giuseppina mi ha scritto,

cerco mi figlio Mario nato il 24/08/1966 a Roma nell’ospedale San Giovanni.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinchè possa trovare mio figlio Mario.

Grazie


Semy adottata in Italia 🇮🇹 ha ritrovato tutta la sua famiglia biologica in Brasile 🇧🇷

Caso risolto

Auguri da tutti noi!!!!

Semy procura mãe biológica

Semy srive, procuro minha mãe biológica, meu sobrenome é Rodriguez Dos Santos, nasci em 1995 em Itabuna Brasil no Hospital Manoel Novaes. O nome da minha mãe é Genlida Rodrigues Dos Santos, o nome da mãe era Eulina Rodrigues, e o nome do pai era Genes Sabino Dos Santos. Fui adotado quando tinha 3 meses por uma família italiana. Peço que compartilhe meu apelo o máximo possível para que eu possa encontrar minha mãe biológica.

Obrigado


Lorena is looking for her sister and brother

Denis writes to me, I write on behalf of my wife Lorena looking for her sister and brother given up for adoption:

Josè Enrique Aedo Perez 12 November 1989 Born in Talcahuano (Chile) Las Higueras hospital Mother: Edith Magdalena Perez Henriquez Father: Josè Aedo Reyes.

Yeceñia Angélica Aedo Perez Born in Talcahuano (Chile) Las Higueras hospital Mother: Edith Magdalena Perez Henriquez Father: Josè Aedo Reyes.

I ask you to share my appeal as much as possible so that I can find my sister and my brother.

Thank you.


Lorena cerca sua sorella e suo fratello

Denis mi scrive, scrivo per conto di mia moglie Lorena cerca sua sorella e suo fratello dati in adozione:

Josè Enrique Aedo Perez 12 novembre 1989 Nato a Talcahuano (Cile) ospedale Las Higueras Mamma: Edith Magdalena Perez Henriquez Padre: Josè Aedo Reyes.

Yeceñia Angélica Aedo Perez Nata a Talcahuano (Cile) ospedale Las Higueras Mamma: Edith Magdalena Perez Henriquez Padre: Josè Aedo Reyes.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare mia sorella e mio fratello.

Grazie.Ionut is looking for his adopted brother in Ireland 🇮🇪‼

Ionut wrote to me,

I’m looking for my older brother CURT MARIUS GHEORGHITA born on 29/08/1990 in Târgoviște in Romania, adopted in the 90s.

I ask you to share my appeal as much as possible so that I can find my brother.

Thank you


Giada cerca le sue origini

Giada mi ha scritto,

sono nata il 10/05/2003 a Bassano del Grappa (VI) alle ore 17.40.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinchè possa trovare la mia famiglia biologica.

Grazie


Paola procura seu irmão e irmã 🇧🇷

Paola me escreveu:

meu nome original é Agna Gomes de Araujo, nasci em 30/11/1985 em Porto Seguro, no distrito de Val Verde.

Em maio de 1988 fui adotado na Itália.

Estou procurando minha irmã Adenilda Gomes de Araujo, nascida em 26/07/1984.

Estou procurando meu irmão Marcelo Gomes de Araujo, nascido em 05/09/1987.

Minha mãe biológica se chama Edite Gomes de Araujo, então domiciliada na Rua Vale Verde s/n- Vera Cruz. Em 1988, ele deveria ter cerca de 30 anos.

O nome do meu pai é Adenildo Marques Queiroz.

Avós maternos são chamados José Gomes de Araujo, Dionilia Lima de Souza.

No total, somos 5 irmãos.

Peço que compartilhe para encontrá-los.

Obrigado


Francesca cerca la sua famiglia biologica

Francesca Atzei (cognome d’origine) mi ha scritto,

sono nata il 03/01/1971 a Roma.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinchè possa trovare la mia famiglia biologica.

Grazie


Іоланда шукає свою біологічну сім’ю 🇺🇦

Іолланда написала мені,

мене спочатку звали Анфіса Василивена Чепурко

Я народився 03/09/1997 в Одесі.

Мою маму звати Ірина Василівна Чепурко.

Я друга дитина.

Я прошу вас поділитися, щоб знайти моїх батьків і братів або сестер.

Дякую


Anna cerca i suoi genitori biologici

Arianna scrive, cerco i miei genitori biologici, alla nascita mi chiamavo Anna D. nata a Genova il 14/10/1996, so solo che erano molto giovani. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare i miei genitori biologici.

Grazie


Giovanna cerca la sorella gemella

Giovanna scrive,cerco mia sorella gemella,sono nata ad Avezzano il 10/04/1977. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare mia sorella gemella.

Grazie


Maria dal Brasile 🇧🇷 ha ritrovato i suoi nipoti in Italia 🇮🇹

Caso risolto Brasile 🇧🇷 Italia 🇮🇹

Auguriiii da tutti Noi ❤️

Maria scrive,

cerco i miei nipoti:

William Ferreira Felizardo nato a Dores do Indaià (Brasile ) il 3/10/1983 e José Luiz Felizardo Neto nato a Franca) il 2/8/1984. Sua madre si chiamava Divina Aparecida Felizardo, furono adottati da una coppia italiana.
Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare i miei nipoti.

Grazie


Laura cerca la madre biologica

Shepard scrive, sono nata a Bologna il 09/06/1973 presso la maternità di Via d’Azeglio. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare mia madre biologica.

Grazie


Alessandra cerca sua madre biologica ‼️

Alessandra scrive,
Sono nata a Roma il 5/11/1973.
Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare mia madre biologica.
Grazie


Eleonora cerca i genitori biologici

Eleonora scrive, cerco i miei genitori biologici, sono nata a Roma il 24/09/1992 da madre sarda e padre siciliano con residenza in Roma, dove ho vissuto fino all’ età di due anni insieme a mio fratello di 6 mesi. Entrambi siamo andati in orfanotrofio in zona Boccea per quattro anni, successivamente siamo stati adottati. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare i miei genitori biologici.

Grazie


Gemma cerca la famiglia biologica

Gemma scrive, cerco mia madre biologica e se nel caso ho sorelle o fratelli, sono nata a Roma all’ Ospedale San Giovanni il 24/01/1969. Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare mia madre biologica e eventuali sorelle o fratelli.

Grazie


Anna procura por sua família biologica 🇧🇷

Anna me escreveu,

nasci em Recife (ou Caruaru) em 23/08/1985, fui levado para o instituto “Lar do Nenen”.

Em 1986 fui adotado na Itália.

Peço que compartilhe meu apelo para encontrar minha família biológica.

Obrigado


Daniela cerca sua madre biologica

Daniela mi ha scritto,

sono nata il Roma il 19/10/1952 presso la clinica Sant’Anna via Arno n. 90, battezzata presso la chiesa di San Francesco a Ripa a Trastevere.

Fino all’età di 5 anni sono rimasta nel brefotrofio Villa Pamphili per poi essere stata adotatta.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinchè possa trovare mia madre biologica.

Grazie


Rita cerca sua madre biologica

Rita mi ha scritto,

il mio nome di origine è Rita Attardo, sono nata a Noto il 17/07/1975.

Sono stata portata in orfanotrofio il 13/07/1976.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinchè possa trovare mia madre biologica.

Grazie