Chia sẻ tất cả mọi thứ với Việt Nam 🇻🇳❣️❣️❣️

Giacomo viết,

tôi sinh ngày 05/04/1999 tại Thuong Kim, Than Xa, Vo Nhai, Thay Nguyen.

Tên gốc của tôi là Trieu Van Hoan.

Cha sinh học của tôi là Trieu Trung Quy , được sinh ra vào ngày 1965 tháng 5 tại Thuong Kim.

Mẹ sinh học của tôi là Nguyen Thi Thom, sinh ngày 20/10/1958 tại Thuong Kim.

Tôi yêu cầu bạn chia sẻ kháng cáo của tôi càng nhiều càng tốt để tôi có thể tìm thấy chúng.

Cảm ơn bạn