Μέγιστο μερίδιο στην Πάτρα στην Ελλάδα 🇬🇷

Η Μαρία γράφει,

Ψάχνω για την οικογένεια της γυναίκας στη φωτογραφία με τους αδελφούς Costa ή Emanuele και την αδερφή της Gina ή Dina, το επίθετο ίσως Scagliti ή Kabberi, ίσως από την Πάτρα ίσως.

Το κορίτσι στη φωτογραφία δίπλα στη μητέρα με το μωρό ονομάζεται Marika, κόρη του Giorgio και Catena.

Η Μαρίκα ήταν 18/20 χρονών τότε.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο πατέρας μου ήταν με αυτήν την οικογένεια το 1942/43.

Σας ζητώ να μοιραστείτε την έκκλησή μου όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να βρω τη Marika, Manuele, Pietro, Tina, Costa, Michele.

ευχαριστίες


Manuel cerca i suoi genitori biologici ❣️❣️❣️

Manuel scrive,

il mio nome d’origine è Matteo, sono nato il 04/10/1999 a Firenze all’ospedale Careggi, dopo circa 5/6 mesi sono stato adottato.

Vi chiedo di condividere il più possibile il mio appello affinché possa trovare i miei genitori biologici.

Grazie


Privacy & Cookies Policy

Utilizzo dei cookies

COSA SONO I COOKIE?

I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari. Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.

COOKIE DI PRIMA O DI TERZA PARTE

I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati dal Titolare del sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il Titolare del sito.

NATURA DEI COOKIE

Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
Cookie tecnici I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:

  • cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
  • cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito;
  • cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso).

Cookie di profilazione I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi siano presenti. In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli).