భారతదేశంలో గరిష్ట భాగస్వామ్యం 🇮🇳 ❣️❣️❣️

లలిత రాశారు,

నేను విజయావాడ (హైదరాబాద్) లో 09/03/1994 న జన్మించారు.

అప్పుడు నేను శాన్ మారిటేన్ అనాధ శరణాలయానికి తీసుకెళ్ళారు.

4 ఏళ్ళ వయస్సులో నేను ఇటలీలో దత్తత తీసుకున్నాను.

నా జీవసంబంధమైన కుటుంబాన్ని కనుగొనడానికి నా విన్నపాన్ని పంచుకోండి.

ధన్యవాదాలు


Rispondi