ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂಚಿಕೆ 🇮🇳 ❣️❣️❣️

ರೋಸೆಲ್ಲಾ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ,

ನಾನು ಉಲ್ಲಲ್ನಲ್ಲಿ 11/01/1988 ರಂದು ಜನಿಸಿದ.

ನನ್ನ ತಂಗಿ ಉಲ್ಲಲ್ನಲ್ಲಿ 02/15/1989 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸುಗಂಧಿ.

ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಲ್ಲೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು


Rispondi